Algemene voorwaarden voor 5 jaar dekking van textiel

Guardsman Meubilair Verzekeringsplan

Uw Guardsman Meubilair Verzekeringsplan is gegarandeerd door Assurant General Insurance Ltd en dekt U in geval van schade door een ongeluk of vlekken op Uw product(en). Uw Producten zijn echter alleen gedekt als u zich aan de algemene voorwaarden van deze polis houdt en u de vereiste premie heeft betaald.

Definities

Vetgedrukte woorden en zinnen hebben een speciale betekenis, zoals hieronder is uiteengezet.

"Accidentele Schade" betekent onverwachte, plotselinge en onvoorziene schade veroorzaakt door extern uitgeoefende krachten.

"Assurant" betekent Assurant General Insurance Limited, statutair gevestigd in 6-12 Victoria Street, Windsor, Berkshire, SL4 1EN. Assurant General Insurance Limited is geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Services Authority, referentienummer 202735

"Delaminatie" betekent een voorval van morsen of het scheiden van een laminaat in verschillende lagen

"Aanzienlijke Krassen" betekent en omvat voorvallen van meerdere krassen (met inbegrip van meerdere plaatsen) of krassen die optreden over een bepaalde tijd en/of niet gemeld zijn aan Guardsman ten tijde van het voorval

"Guardsman" betekent Valspar Industries (UK) Limited, statutair gevestigd in 152 Milton Park, Abingdon, Oxfordshire, OX14 4SD en gereguleerd door de Financial Services Authority, referentie 311766

"Product(en)" betekent de nieuwe product(en) (zoals vermeld op uw verkoopfactuur) die U hebt gekocht van DFS en uitgeschreven met deze individueel genummerde verkoopfactuur

"Vlek(ken)" betekent plotseling en onvoorzien morsingen van voedsel, dranken, menselijke & dierlijke lichaamsvloeistoffen, cosmetica, kleurstoffen, teer, inkten, lijm, zeep, wassen, verven en bijtende oplossingen

“U/Uw” betekent de persoon die dit/deze Product(en) heeft gekocht

“Wij, Ons, Onze” betekent Assurant

PARAGRAAF 1 – BEPERKINGEN VAN DEKKING

Onze maximale aansprakelijkheid jegens U onder deze Guardsman Meubilair Verzekering is beperkt tot de oorspronkelijke aankoopprijs van Uw Product en zal niet meer bedragen dan £15.000. Deze verzekering is beperkt tot het Verenigd Koninkrijk, de Kanaaleilanden, het eiland Man en de Republiek Ierland. Uw Product is alleen gedekt als het binnen deze geografische locaties blijft. Dekking is beperkt tot Producten in particuliere woningen en is niet van toepassing voor gebruik in commerciële of verhuurpanden. Dekking is beperkt tot de tijdsperioden beschreven in Paragraaf 3.

PARAGRAAF 2 - WAT GEDEKT IS

Guardsman biedt dekking voor de kosten van de reparatie van Accidentele Schade en Vlekverwijdering. Wij dekken uw Product zodra het is in goede staat bij u thuis is afgeleverd. Wij dekken uw Product als de oorzaak van de schade kan worden bepaald. Wij dekken Uw Product als Wij de enige verzekeraar zijn bij wie u een claim kunt indienen voor dit incident. Indien een reparatie niet kan worden uitgevoerd, kunnen Wij ervoor kiezen het beschadigde onderdeel te vervangen, en in het geval dat dit niet mogelijk is, kunnen Wij naar eigen goeddunken een vervangend Product leveren.

PARAGRAAF 3 - WANNEER BEGINT EN EINDIGT DE DEKKING

Soort dekking Begindatum Einddatum

Vlekken Datum van levering Vervaldatum van polis. Accidentele Schade Leveringsdatum Vervaldatum van polis

PARAGRAAF 4 - WAT IS NIET GEDEKT

Uw Guardsman Meubilair Verzekeringsplan dekt U niet voor:

onjuist gebruik of onjuiste toepassing van reinigingsstoffen of materialen

een natuurlijke eigenschap van de bekleding van het product

beschadiging tijdens vervoer of opslag veroorzaakt door aannemers, verwaarlozing, misbruik of kwaadwillig toegebrachte schade aan het Product,veroorzaakt door U of Uw familie of een andere persoon die rechtmatig op uw locatie verblijft

schade veroorzaakt door wilde dieren/vogels, termieten, insecten, motten of ongedierte

schade veroorzaakt door bijten, knagen of Aanzienlijke Krassen veroorzaakt door een huisdier

geleidelijk optredende Vlekken of schade en algemene slijtage

kleurverlies, vervagen, brand, schroeien, overstroming, gebarsten pijpen (met inbegrip van radiatorlekken en morsingen), zonlicht, wind of weer; lekkende daken en veranda’s, diefstal of eender welke andere vergelijkbare externe oorzaak

eventuele andere kosten die indirect worden veroorzaakt door de gebeurtenis die tot uw claim leidde, tenzij expliciet vermeld in deze Guardsman Meubilair Verzekering

routine reparatie/reiniging uitgevoerd door een reparateur/reiniger goedgekeurd door Guardsman of een andere partij

elk verzuim van niet uitgevoerde reparaties als onderdeel van deze Guardsman Meubilair Verzekering

verwijderen van geuren, zelfs wanneer veroorzaakt door een vlek.

PARAGRAAF 5 - WAT TE DOEN IN GEVAL VAN MORSEN

In het geval van morsen moet U onmiddellijk handelen. Gemorste vloeistof deppen of vaste stoffen verwijderen met een schone witte doek/keukenpapier door van buiten naar het midden van de morsing toe te werken. Niet wrijven omdat dit Uw Product zal beschadigen. Als een morsing resulteert in een Vlek, de onderstaande procedure in paragraaf 6 volgen om een claim in te dienen.

PARAGRAAF 6 - PROCEDURE VOOR INDIENEN VAN EEN CLAIM

In het geval van een mogelijke claim onder dit Guardsman Meubilair Verzekeringsplan zo snel als praktisch mogelijk is telefonisch contact opnemen met Guardsman op +44 (0)845 120 3236 . Houd de documentatie van Uw Guardsman Meubilair Verzekeringsplan bij de hand. Guardsman zal de claimprocedure uitleggen en U informatie geven om U te helpen met Uw claim. Om U te helpen met de claimprocedure dient u de toelichtingen en algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven te volgen.

Alle mogelijke incidenten die aanleiding geven tot een claim moeten zo spoedig mogelijk worden gemeld aan Guardsman nadat de Accidentele Schade of Vlek is geconstateerd. Vertraging in het melden van het incident kan leiden tot permanente schade.

Voor het indienen van U claim dient u een service-aanvraagformulier in te vullen. Guardsman kan u verzoeken om Uw Product te inspecteren om uw claim te beoordelen.

Als Uw claim vlekken betreft, kan Guardsman u voorzien van een Vlekkenverwijderingsoplossing, afhankelijk van de aard van de claim. Als de vlekkenverwijderingoplossing de vlek niet verwijdert, en U professionele hulp nodig heeft, zorgt Guardsman voor een erkende specialist om U thuis te bezoeken.

Wij garanderen geen identieke kleur, graan, glans of patroon als Uw Product moet worden gerepareerd of vervangen. In een dergelijk geval is Onze aansprakelijkheid beperkt tot redelijke inspanningen van een door Guardsman goedgekeurde specialist. Als binnen 365 dagen na levering een fout of gebrek in het materiaal wordt vastgesteld, neem dan contact op met de wederverkoper van wie Uw Product heeft gekocht voor informatie en advies.

Elk Productvervanging (naar Ons redelijke goeddunken) zal worden uitgevoerd door Guardsman en zal van een vergelijkbare standaard, specificatie en stijl zijn als Uw oorspronkelijke Product, afhankelijk van de dekkingsbeperking uiteengezet in Paragraaf 1.

Als Wij instemmen met de gehele of gedeeltelijke vervanging van Uw Product:

Nemen wij bezit van het oorspronkelijke product of onderdeel, als Wij hiervoor kiezen

Wij zullen geen andere verplichtingen hebben onder dit Guardsman Meubilair Verzekeringsplan voor het vervangende product of onderdeel; en

U moet medewerking verlenen aan Guardsman in het regelen van een eventuele aflevering of het ophalen.

PARAGRAAF 7 - ALGEMENE VOORWAARDEN

U dient te allen tijde te waarborgen dat Uw Product met redelijke zorg wordt behandeld

Onze aansprakelijkheid jegens U onder deze Guardsman Meubilair Verzekering zal onmiddellijk ophouden:

  1. In geval van fraude of bedrog of elke poging daartoe van U of Uw vertegenwoordiger;
  2. Als Wij een claim hebben betaald die gelijk is aan de beperking van de dekking vermeld in Paragraaf 1;
  3. Op de vervaldatum van het Guardsman Meubilair Verzekeringsplan; of
  4. Als al een claim is gemaakt voor het Product onder een andere verzekering

Deze Verkoopfactuur en goedkeuring daarvan zal alle bepalingen en voorwaarden met betrekking tot de dekking van uw Product bevatten. De bepalingen van deze dekking zijn, indien hun aard dit toelaat, opschortende voorwaarden op onze aansprakelijkheid onder dit Guardsman Meubilair Verzekeringsplan.

Tenzij Wij anders overeenkomen, zal Engels recht van toepassing zijn op deze Guardsman Meubilair Verzekering.

Verzekeraars delen informatie met elkaar om frauduleuze claims via een register van claims te voorkomen. Een lijst van deelnemers is beschikbaar op verzoek. In het geval van een schadeclaim, zal alle door u verstrekte informatie met betrekking tot deze verzekering en op het service-aanvraagformulier, samen met andere informatie met betrekking tot de claim, aan het register worden verstrekt. Als een claim frauduleus is of valse informatie wordt verstrekt met betrekking tot een polis of claim, zullen alle betalingen op grond van deze polis verbeurd worden verklaard. Wij behouden de premie die U aan ons hebt betaald. Wij kunnen U tevens vervolgen.

Wij zijn gedekt door het Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Als Wij niet in staat zijn om aan onze verplichtingen te voldoen, kunt u recht hebben op een schadevergoeding van de FSCS. Bijzonderheden zijn beschikbaar op hun website: www.fscs.org.uk

Een wijziging van Uw adres moet schriftelijk aan Guardsman gemeld worden door de polishouder

Deze Guardsman Meubilair Verzekering kan worden overgedragen aan een andere benoemde partij (na betaling van £20,00 administratiekosten, betaalbaar aan Guardsman) door Uw verkoopfactuur te retourneren met de volledige naam en het adres van de nieuwe houder van de Guardsman Meubilair Verzekering Plan, inclusief de datum van de overdracht. De overdracht zal ingaan wanneer Guardsman uw Verkoopfactuur en betaling van de Administratiekosten heeft ontvangen.

U bent aansprakelijk voor eventuele kosten die buiten dit Guardsman Meubilair Verzekeringsplan vallen

Het is een opschortende voorwaarde voor Onze aansprakelijkheid dat U voldoet aan alle bovenstaande bepalingen en voorwaarden van deze Guardsman Meubilair Verzekering.

Wij kunnen in bepaalde omstandigheden genoodzaakt zijn de voorwaarden van deze polis te wijzingen. Wij zullen U ten minste 60 dagen van tevoren schriftelijk informeren over eventuele wijzigingen.

PARAGRAAF 10 - WANNEER DE DEKKING EINDIGT

Alle dekking onder dit Guardsman Meubilair Verzekeringsplan en alle voordelen zullen in het vroegste geval automatisch eindigen:

  1. 5 jaar na de datum van levering.
  2. De datum waarop U of Wij uw verzekering annuleren zoals uiteengezet onder de algemene voorwaarden van dit Guardsman Meubilair Verzekeringsplan;
  3. De datum waarop Wij uw product volledig vervangen;
  4. Ten aanzien van al Uw Producten: de datum waarop Wij U voor het volledige verlies van Uw Product compenseren
  5. Wanneer wij Uw Product gedeeltelijk of volledige vervangen, zal alle dekking onder dit Guardsman Meubilair Verzekeringsplan en alle voordelen met betrekking tot het vervangende product of onderdeel automatisch eindigen.

PARAGRAAF 9 - UW RECHT OM TE ANNULEREN

U kunt deze dekking binnen 30 dagen na levering van Uw Product annuleren door contact op te nemen met de DFS-winkel waar uw Product werd kocht. Mits U nog geen claim hebt ingediend, is een volledige terugbetaling van aan u verschuldigde premie. Als het Product/de Producten zijn behandeld met een Vlekkenbeschermer, zal een terugbetaling van 75% worden gegeven.

Als U de polis na de eerste 30 dagen wilt annuleren, kunt u dit doen door schriftelijk contact op te nemen met Guardsman. Als U geen claim hebt ingediend en Uw polis wilt annuleren. U hebt recht op een evenredige restitutie. Het bedrag wordt berekend op basis van het aantal resterende volledige maanden van de polis vanaf de datum waarop U de annulering van uw polis aanvraagt. Als U bijvoorbeeld een premie van £150,00 betaalde en U verzoekt dat uw polis in de 24e maand wordt geannuleerd, hebt U recht op terugbetaling voor de resterende volledige 36 maanden. Dit zal als volgt worden berekend als 36/60e van de Premie die U hebt betaald: De Premie voor de polis is £150,00, dus de terugbetaling is £150,00/60 x 36 = £90,00 minus de vermelde administratiekosten.

Guardsman zal administratiekosten van £40 in rekening brengen op een geannuleerde polis na de eerste 30 dagen. Dit zal in mindering worden gebracht op de terugbetaling.

Als Uw meubels voorbehandeld zijn met een Vlekkenbeschermer zal een extra £25 in mindering gebracht worden op de terugbetaling.

Als een meubilair onderhoudskit door Uw leverancier werd verstrekt, wordt een extra £25 in mindering gebracht op de terugbetaling.

Annulering met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Indien u een claim hebt ingediend of als er sprake is van een incident die aanleiding gaf tot de claim gedurende de huidige dekkingsperiode en U wenst Uw polis te annuleren, hebt u geen recht op terugbetaling.

PARAGRAAF 10 - KLACHTEN

Wij en Guardsman leggen onszelf hoge normen op, maar als wij niet voldoen aan U verwachtingen of als U op enige wijze ontevreden bent, zouden wij dit graag van u willen vernemen. Als U de onderstaande aanwijzingen volgt, zal Uw klacht op de meest efficiënt mogelijk wijze worden behandeld. Gelieve het referentienummer van Uw Guardsman Meubilair Verzekeringsplan te gebruiken zoadat Uw aanvraag snel behandeld kan worden. Gelieve te schrijven naar de Claims Manager: Guardsman, 152 Milton Park, Abingdon, Oxfordshire, OX14 4SD, of neem contact op via email: [email protected] of telefonisch: 01235 444798.

Als u nog steeds niet tevreden bent met de manier waarop Uw klacht is behandeld, kunt u zich richten tot de Financiële Ombudsman Service (FOS) om Uw zaak te behandelen. Schrijf naar Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, Londen, E14 9SR. Telefoon 0845 080 1800. Doorverwijzing naar de FOS heeft geen invloed op Uw recht om juridische stappen tegen Ons te ondernemen. Om de Financial Ombudsman Serice Uw zaak te laten beoordelen, moet U Uw klacht binnen 6 maanden na onze laatste correspondentie aan u naar hen toesturen.

PARAGRAAF 11 - KENNISGEVING AAN KLANTEN

Wij wijzen erop dat Uw telefoongesprekken met betrekking tot dit beleid kunnen worden gemonitord of opgenomen. Dit heeft als doel de nauwkeurigheid van informatie verstrekt door klanten te controleren. Het kan ook worden gebruikt voor aanvullende opleiding van personeel of om te bewijzen dat Onze procedures in overeenstemming zijn met de wettelijke en regelgevende voorschriften.

PARAGRAAF 12 - PRIVACYVERKLARING

In het kader van de Data Protection Act 1998 zijn Assurant en Guardsman de gegevensverwerkers voor alle persoonlijke informatie die u verstrekt met betrekking tot een claim onder dit Guardsman Meubilair Verzekeringsplan. Assurant en Guardsman houden uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en gebruiken of verwerken deze uitsluitend volgens wettelijke voorschriften. Zowel Assurant en Guardsman zorgen ervoor dat de informatie over U waarover zij bezitten accuraat en up to date is, en deze niet langer bewaren dan nodig is. Assurant en Guardsman zullen Uw gegevens beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking, en accidenteel verlies van of schade aan de informatie.

Assurant en Guardsman zullen Uw gegevens gebruiken voor een aantal verschillende doeleinden, waaronder de volgende:

Het beheren van Uw polis

Uw aanvraag en eventuele claims, waaronder het uitvoeren van kredietwaardigheid en fraudecontroles, te beoordelen

Om contact met U op te nemen met bijzonderheden over wijzigingen van de Producten die U hebt gekocht

Voor beoordeling en analyse van het Guardsman Meubilair Verzekeringsplan

Om te voldoen aan wettelijke voorwaarden of regels

Om U te identificeren wanneer u contact opneemt met Guardsman

Guardsman kan U marketingmateriaal sturen. Als U dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, neem dan contact op met Policy Administration van Guardsman op 01235 444747 of [email protected]

Assurant en Guardsman moeten Uw persoonlijke gegevens mogelijk delen met serviceproviders, agenten en andere dochterondernemingen voor deze doeleinden. Sommige van deze partijen kunnen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd. De bescherming van persoonsgegevens en andere wetten van deze landen zijn mogelijk niet zo uitgebreid als die van toepassing zijn binnen de EER - in deze gevallen zullen Assurant en Guardsman stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten worden gerespecteerd en Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt volgens strikte naleving van de wet Bescherming Persoonsgegevens 1998. Details van de landen die voor U van belang zijn worden op verzoek verstrekt 4. Gevoelige persoonsgegevens - indien U gevoelige persoonlijke gegevens verstrekt, kunnen Assurant, Guardsman en aanverwante bedrijven deze zowel handmatig als elektronisch verwerken voor dezelfde doeleinden beschreven in deze privacyverklaring.

Als Assurant, Guardsman of een gerelateerd bedrijf wordt gereorganiseerd of verkocht aan een andere organisatie, kunnen de persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt worden overgedragen aan die gereorganiseerde organisatie of nieuwe organisatie, en worden gebruikt voor de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden. De nieuwe organisatie zal uw persoonlijke gegevens behandelen in overeenstemming met de Britse wetgeving of, als zij Uw gegevens overdragen naar landen die niet hetzelfde niveau van bescherming bieden als het Verenigd Koninkrijk, dan worden uw persoonlijke gegevens beschermd volgens Britse wetgeving.

U hebt op elk moment het recht op toegang tot de gegevens die Assurant en Guardsman over u in bezit hebben. Als U Uw gegevens wilt zien, schrijf dan naar de respectieve bedrijven vermeld op de adressen vermeld in Paragraaf 'Definities'.