ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET DFS SOFACARE 5 JAAR SERVICE PLAN

Geldig voor alle orders die geplaatst zijn na 12 april 2021

BELANGRIJK

Dit Service Plan wordt door ons aan u verstrekt onder de voorwaarden en bepalingen die in dit document zijn opgenomen. Dit Service Plan is een contract voor reparatiediensten tussen u en ons dat bepaalt onder welke omstandigheden wij uw meubels gedurende de Termijn zullen repareren. Lees deze zorgvuldig door om er zeker van te zijn dat u de diensten begrijpt die wij kunnen verlenen. Reparatiediensten kunnen alleen worden verleend indien u de voorwaarden en procedures van het Service Plan volgt en de vereiste vergoedingen heeft betaald.

Met inachtneming van de bepalingen van dit Service Plan kunnen reparaties worden verricht aan vlekken of schade aan de buitenkant van uw meubels en schade aan de binnenkant van uw meubels en aan gebreken aan uw meubels met bewegingsmechanisme. Schade die ontstaat door normaal gebruik en veroudering of wanneer uw meubels na verloop van tijd vuil worden en in slechte staat raken, wordt niet gerepareerd.

Het is belangrijk om te begrijpen dat wij de absolute keuze hebben over het al dan niet herstellen van uw meubels gedurende de Termijn. Alle diensten of voordelen die u ontvangt met betrekking tot uw meubels onder dit Service Plan worden verleend volgens de voorwaarden die wij naar eigen keuze passend achten.

Voor alle duidelijkheid, dit Service Plan is geen contract of verzekeringspolis of een schadeloosstelling van welke aard dan ook.

Ga naar guardsmaneurope.com/service-plan of bel 070 770 9288 om een versie van dit Service Plan in grote druk aan te vragen.

DE PARTIJEN KOMEN HETVOLGENDE OVEREEN:

1. DEFINITIES

Tenzij de context anders vereist, hebben de volgende termen de betekenis die hier aan wordt toegekend:

 1. “Schade” betekent schade als gevolg van scheuren, puncties, schaafplekken, brandplekken, schilfers, krassen, na het verwijderen van vlekken achtergebleven geuren, gebreken, breuk, afbrekende of gebroken stiksels, gespleten naden, kapotte ritssluitingen, kapotte knopen, afbladderen of barsten van leder als gevolg van een gebrek, afscheiding van synthetisch weefsel, en elke verwijzing naar "schade" omvat een verwijzing naar elk onderdeel daarvan;
 2. “Wetgeving inzake gegevensbescherming” betekent de huidige, lokale wetgeving inzake gegevensbescherming, de GDPR en alle wijzigingen daarvan en alle andere toepasselijke wetten, richtsnoeren en voorschriften inzake gegevensbescherming en privacy;
 3. “Buitenkant” betekent de externe oppervlakte van uw meubels;
 4. “Binnenkant” betekent de schuim- en vezelvullingen binnenin uw meubels;
 5. “Factuur” betekent de van ons ontvangen schriftelijke bevestiging in de vorm van een aankoopbon die uw gegevens en de meubels die het voorwerp uitmaken van dit Service Plan bevestigt;
 6. “Meubels met een bewegingsmechanisme” betekent hoofdsteunmechanismen, relaxmechanismen, motoren, bekabeling, transformatoren, handgrepen of schakelaars die deel uitmaken van een relaxfauteuil of een slaapbank, en elke verwijzing naar "meubels met een bewegingsmechanisme" omvat een verwijzing naar elk onderdeel daarvan;
 7. “Persoonsgegevens” heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in de wetgeving inzake gegevensbescherming;
 8. “reparatiediensten” betekent de reparatiediensten vermeld in Sectie 4;
 9. “Service Plan” betekent het contract voor de reparatiediensten dat tussen u en ons is gesloten;
 10. “vlekken” betekent het morsen op de buitenbekleding van het meubel van voedsel, dranken, lichaamsvloeistoffen van mensen, lichaamsvloeistoffen van huisdieren, cosmetica, kleurstoffen, teer, inkt, lijm, zeep, was, verf en bijtende oplossingen die een vlek veroorzaken, en elke verwijzing naar "vlekken" omvat een verwijzing naar elk onderdeel daarvan;
 11. “Termijn” betekent de termijn die er in Sectie 3 aan wordt toegekend;
 12. “wij", "ons", “onze", of "onszelf” betekent Guardsman Europe Limited met als geregistreerd adres 1st Floor, 9 Exchange Place, I.F.S.C., Dublin 1, Ierland; en
 13. “u" of "uw” betekent de eigenaar van de meubels genoemd op de factuur.

1.1 Interpretatie

Woorden in het enkelvoud omvatten ook het meervoud en omgekeerd.

Verwijzingen naar secties zijn verwijzingen naar secties van dit Service Plan en kopjes zijn slechts opgenomen voor het gemak en hebben geen invloed op de betekenis van de bepalingen van dit Service Plan.

1.1.3 Tenzij de context anders vereist, zijn verwijzingen naar wetten en voorschriften verwijzingen naar de wetten en voorschriften van Nederland en verwijzingen naar wetten en voorschriften zoals die van tijd tot tijd worden gewijzigd of opnieuw worden vastgesteld.

2. ONZE VERPLICHTINGEN JEGENS U

Onder voorbehoud van de bepalingen van dit Service Plan, zullen wij de reparatiediensten verlenen, behalve indien één of meer van de volgende situaties zich heeft voorgedaan:

Uw meubels werden vervangen onder dit Service Plan;

Uw meubels werden buiten Nederland gebruikt;

Uw meubels werden buiten uw huis gebruikt;

Uw meubels werden gebruikt in een commerciële ruimte;

Uw meubels werden gebruikt in een pand dat u heeft verhuurd (al dan niet tegen vergoeding), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gehuurde kamers in uw woning; of

Uw meubels werden bewaard op een boot, caravan, of een gebouw of constructie die niet fysiek aan uw huis vastzit.

Wij zijn niet verplicht om reparaties uit te voeren voor uw meubels die binnen de garantieperiode van de fabrikant of de verkoper vallen. Dit Service Plan doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten als consument in geval van een gebrek aan overeenstemming van uw meubels.

Zonder afbreuk te doen aan de algemene geldigheid van Artikel 2.1, geldt voor de reparatiediensten met betrekking tot sets van losse hoezen, accent-/strooikussens, armkappen en hoofdbeschermers (antimakassars) een maximum dat gelijk is aan ofwel: (i) hun aankoopprijs zoals afzonderlijk vermeld op de factuur ofwel (ii) tot een maximum van 10% van de totale winkelwaarde.

3. TERMIJN

Dit Service Plan vangt aan op de datum van levering van uw meubels en eindigt op de vroegste van de volgende data:

vijf jaar nadat uw meubels bij u thuis is afgeleverd;

op de datum dat wij uw meubels vervangen in overeenstemming met Artikel 4.3 of de waarde van de verleende reparaties de oorspronkelijke aankoopprijs van uw meubels overschrijdt;

op de datum dat wij uw Service Plan annuleren omdat u een frauduleus verzoek heeft gedaan; of

op de datum waarop u dit Service Plan opzegt in overeenstemming met Artikel 8.

Als u uit Nederland verhuist, komt er automatisch een einde aan dit Service Plan.

4. REPARATIEDIENSTEN

Onder voorbehoud van dit Artikel 4 en Artikel 5, verbinden wij ons er jegens u toe om het volgende uit te voeren:

schade te herstellen als gevolg van een defect aan de binnenkant (met uitzondering van frames of veren) van uw meubel, enkel indien de binnenkant van uw meubel zijn oorspronkelijke vorm heeft verloren als gevolg van een defect en de schade is ontstaan tussen het 2-jarig en het 5-jarig bestaan van dit Service Plan;

schade te herstellen als gevolg van een fout aan de buitenkant van uw meubel, enkel indien de schade is ontstaan tussen het 2-jarig en 5-jarig bestaan van dit Service Plan;

plotse en onopzettelijke schade te herstellen (met inbegrip van schade veroorzaakt door huisdieren en schade resulterend in interne of externe breuk met inbegrip van het frame of de poten van uw meubels) en vlekken aan de buitenkant an uw meubels die zich op enig moment tijdens de termijn van dit Service Plan hebben voorgedaan, waarbij dergelijke reparatiediensten zullen worden verleend in overeenstemming met Artikel 4.4;

u een gespecialiseerd vlekkenverwijderingsproduct aan te bieden (indien van toepassing); en

defecten aan uw meubels met een bewegingsmechanisme te herstellen, enkel indien het defect zich voordeed tussen het 2-jarig en het 5-jarig bestaan van dit Service Plan.

Onze verplichting om de reparatiediensten uit te voeren heeft als voorwaarde dat:

Uw meubels in goede staat bij u thuis zijn afgeleverd;

de oorzaak van schade en vlekken aan uw meubels kan worden vastgesteld;

Uw meubels zijn gebruikt en onderhouden volgens de richtlijnen van de fabrikant; en

U zich heeft gehouden aan alle bepalingen van dit Service Plan, inclusief maar niet beperkt tot, Sectie 6.

In het geval dat een reparatie in overeenstemming met Artikel 4.1 niet kan worden uitgevoerd, kunnen wij een beschadigd onderdeel van uw meubels vervangen, met inachtneming van het volgende:

Wij kunnen het originele artikel of onderdeel in bezit nemen;

Wij garanderen niet dat een reparatie of vervanging exact overeenkomt met de nerf, de glans, het patroon of de kleur van het meubel. Eventuele vervangende onderdelen zullen op een onopvallende plaats van het product worden aangebracht en onze diensten zijn beperkt tot de redelijke inspanningen van een door ons goedgekeurde technicus;

Als wij, nadat wij voor een vervanging hebben gezorgd, het originele product of onderdeel niet in bezit nemen, bent u verantwoordelijk voor het weggooien ervan;

Indien wij het product vervangen, zullen wij geen verdere reparatiediensten verlenen met betrekking tot die vervanging;

U moet met ons samenwerken wanneer wij een levering of ophaling met u regelen; en

Elke vervanging zal van een soortgelijke standaard, specificatie en stijl zijn als uw oorspronkelijke product, voor zover de kosten van een dergelijke vervanging de oorspronkelijke aankoopprijs van de meubels niet overschrijden.

4.4 De door u te betalen vergoedingen voor dit Service Plan omvatten de kosten van drie afroepbezoeken door een van onze technici voor het uitvoeren van reparatiediensten met betrekking tot plotselinge en onopzettelijke vlekken of schade aan uw meubels. Alle extra bezoeken, onderdelen en/of vervangingen die nodig zijn in verband met plotselinge en onopzettelijke vlekken en schade zullen in rekening worden gebracht tegen het volledige tarief of, naar onze eigen keuze en zoals wij geschikt achten, tegen een gereduceerd klantentarief. Er worden geen afroepkosten in rekening gebracht voor reparatiediensten voor vlekken en schade die het gevolg zijn van fabricage- of constructiefouten en die buiten de garantieperiode van de fabrikant of verkoper vallen, of wanneer uw meubels door ons zijn behandeld en er een vlek ontstaat als gevolg van het falen van die behandeling.

4.5 Niettegenstaande enige bepalingen in deze Sectie 4, hebben wij de keuze over het al dan niet uitvoeren van een van de reparatiediensten.

5. UITZONDERINGEN OP DE REPARATIEDIENSTEN

Wij zullen de reparatiediensten niet verlenen met betrekking tot het volgende:

Vlekken of beschadigingen die zich op verschillende tijdstippen hebben voorgedaan en zich hebben kunnen opstapelen of erger zijn kunnen worden;

Schade veroorzaakt door de onjuiste montage van meubels, ongeacht of ze door u of door een derde werd gemonteerd;

Schade of vlekken veroorzaakt door verkeerd gebruik van schoonmaakmiddelen, gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen, of regelmatig gebruik van schoonmaakmiddelen waar dit niet gepast is;

het ontspannen, uitrekken, kreuken of veranderen van de textuur van leer of stof (wat onvermijdelijk gebeurt met een natuurlijk product na verloop van tijd);

meer zichtbaarheid van dalen, putten of craquelé in het leder ten gevolge van algemene vervuiling en externe oorzaken die na verloop van tijd optreden;

kleurverlies, verbleking, pluizen of afzetting van de pool veroorzaakt door dagelijks gebruik, met inbegrip van kleurverlies veroorzaakt door schuren op verhoogde naden of plaatsen met veel contact;

bruinkleuring of vergeling van een deel van de buitenkant van uw meubels, tenzij veroorzaakt door morsen;

Vlekken aan de binnenkant van uw meubels;

Vlekken of beschadiging aan de matras van een slaapbank;

geuren, behalve geuren die overblijven na verwijdering van de vlek, die specifiek zijn voor de vlek;

Vlekken of schade veroorzaakt tijdens het transport of de opslag van uw meubels;

Vlekken of schade veroorzaakt aan uw meubels door aannemers in uw huis, verwaarlozing, misbruik, verkeerd gebruik, kwaadwillige beschadiging, diefstal, brand, verschroeiing, overstroming, gesprongen leidingen (inclusief lekkende radiators), zonlicht, wind, weer, lekkende daken of lekkende serres;

aantasting van het uiterlijk van uw meubels door normaal gebruik of algemene vervuiling, bijvoorbeeld slijtage op plaatsen waar veel wrijving is, zoals de armleuning, of olieafzetting op de hoofdsteun, enzovoort;

routinematige reparatie/schoonmaak uitgevoerd door een reparateur/schoonmaakbedrijf of een andere door ons goedgekeurde partij;

elk falen van reparaties die niet als onderdeel van dit Service Plan zijn ondernomen;

verloren/verplaatste handheld, draadloze apparaten die worden gebruikt om de functies van uw meubel te bedienen (met inbegrip van batterijpacks) en die niet permanent aan uw meubels zijn bevestigd;

verlies van veerkracht van schuimvullingen aan de binnenkant, indien binnen de normen van de industrie, wat betekent dat ze inzakken, doorzakken of zachter worden, tijdens het gebruik, met minder dan 30% van de oorspronkelijke staat of een ander aanvaardbaar kussen in uw meubelassortiment of showroommodel, indien beschikbaar;

vezelvullingen, die na verloop van tijd op natuurlijke wijze zachter worden en decompressie vertonen en waarvan is vastgesteld dat de binnenvulling voldoende is in vergelijking met andere vergelijkbare kussens of de fabricagenorm;

uitwendige rafels als gevolg van slijtage door dagelijks gebruik gedurende een bepaalde periode, inclusief verlies van knopen;

schade of defecten aan elektronische en audiovisuele apparatuur die is bevestigd aan of deel uitmaakt van uw meubels, zoals docking stations en luidsprekers;

structurele gebreken als gevolg van algemeen gebruik van uw meubels, met inbegrip van gebreken aan het frame, de veren, de poten en het onderstel;

met betrekking tot hout, metaal of hoogglansafwerkingen, beschadigingen die zijn doorgedrongen in de afwerking van het oppervlak en die niet dieper zijn dan 1,5 mm; of

stroompieken die elektrische componenten beschadigen.

6. UW VERPLICHTINGEN AAN ONS

U dient uw meubels altijd te onderhouden om schade of vlekken te voorkomen en u dient ze te onderhouden in overeenstemming met de richtlijnen van de fabrikant.

Als er een vlek is ontstaan, moet u onmiddellijk:

de gemorste vloeistof deppen (niet wrijven) of verwijder vaste stoffen met een schone, droge witte doek of een papieren handdoek en werk naar het midden van de gemorste vloeistof;

geen ongeschikte schoonmaakmiddelen gebruiken, zoals gewone huishoudelijke schoonmaakdoekjes of babydoekjes, om te proberen de vlek te verwijderen; en

gebruik maken van de procedure die wordt beschreven in hoofdstuk 7.

U moet ons op de hoogte brengen als u uw thuisadres verandert.

7. HOE REPARATIEDIENSTEN AANVRAGEN

Als u een reparatieverzoek onder dit Service Plan wilt doen, bel ons dan op: 070 770 9288. Wij zullen u een formulier bezorgen of u kunt het formulier downloaden via onze website: guardsmaneurope.com/service-plan. Gelieve het formulier in te vullen en aan ons terug te zenden via: (i) e-mail op [email protected] of (ii) post naar Guardsman Europe Limited, 1st Floor, 9 Exchange Place, I.F.S.C., Dublin 1, Ierland zodat uw verzoek in overweging kan worden genomen.

U moet elke aanvraag voor reparatiediensten zo snel mogelijk indienen, en niet later dan binnen 28 dagen na het incident dat aanleiding geeft tot een aanvraag. Elke vertraging kan betekenen dat wij niet in staat zullen zijn om onze reparatiediensten te verlenen. Wij kunnen vragen om uw meubels te inspecteren om te helpen beoordelen welke reparatiediensten moeten worden verleend.

Wij kunnen u vragen om foto's van de schade of de vlek te verstrekken, zodat wij sneller kunnen beoordelen welke reparatiedienst moet worden verleend.

Als u een incident heeft gemeld door ons te bellen, kunt u alleen voor dat incident reparatiediensten aanvragen op het formulier. Voor alle andere incidenten moet u apart een reparatieverzoek indienen. Onze technicus zal worden geïnstrueerd om alleen de reparatie uit te voeren die nodig is als gevolg van het incident dat u aan de telefoon hebt gemeld.

Zodra een afspraak is bevestigd voor een technicus om naar uw huis te komen, moet u ons 24 uur van te voren op de hoogte stellen als u uw afspraak wilt annuleren.

8. UW RECHT TOT ANNULERING

U kunt dit Service Plan opzeggen binnen 30 dagen nadat uw meubels bij u thuis zijn afgeleverd. Neem contact op met de winkelier waar u uw meubels heeft gekocht om een annuleringsverzoek in te dienen.

Als u geen reparatieverzoek hebt ingediend, krijgt u alle betaalde kosten terugbetaald. Indien uw meubel echter behandeld is met een vlekkenbeschermer als onderdeel van dit Service Plan, heeft u recht op een terugbetaling van slechts 75% van de vergoedingen die u betaald heeft.

Als u dit Service Plan 30 dagen of meer nadat uw meubel is geleverd wilt annuleren, dan moet u ofwel: (i) ons e-mailen: [email protected] of (ii) naar ons schrijven: Guardsman Europe Limited, 1st Floor, 9 Exchange Place, I.F.S.C., Dublin 1, Ierland. Indien wij geen reparatiediensten hebben verleend, heeft u recht op terugbetaling van een deel van de vergoedingen die u heeft betaald. De terugbetaling zal gebaseerd worden op het aantal volledige maanden dat dit Service Plan nog loopt vanaf de datum waarop u ons verzocht het te annuleren. U zult ook €10 administratiekosten moeten betalen, die wij van uw terugbetaling zullen aftrekken. Als uw meubel echter behandeld is met een vlekkenbeschermer als onderdeel van dit Service Plan, zullen wij nog eens €10 in mindering brengen op een eventuele terugbetaling.

Annuleringen worden niet geantedateerd. Indien wij reparatiediensten hebben verleend, heeft u geen recht op een terugbetaling van vergoedingen. Als er een incident is geweest waarvoor reparatiediensten waarschijnlijk nodig zijn, dan heeft u geen recht op een terugbetaling totdat wij hebben besloten of wij deze reparatiediensten moeten verlenen. Indien wij beslissen om dergelijke reparatiediensten niet te verlenen, is de datum van annulering de datum waarop u ons verzocht heeft om dit Service Plan te annuleren.

9. KLACHTEN

Als uw verwachtingen niet worden ingelost of als u op een of andere manier ontevreden bent, willen wij dat graag weten. Als u de onderstaande richtlijnen volgt, zal uw klacht op de meest efficiënte manier worden behandeld.

Indien u een klacht wenst in te dienen, gelieve: (i) naar ons te schrijven: Guardsman Europe Limited, 1st Floor, 9 Exchange Place, I.F.S.C., Dublin 1, Ierland, (ii) ons te e-mailen: [email protected] of (iii) ons te bellen: 070 770 9288 en het referentienummer van uw Service Plan te vermelden, zodat uw vraag snel kan worden behandeld.

Wij zullen uw klacht binnen maximaal 10 werkdagen bevestigen en wij streven ernaar uw klacht binnen 40 werkdagen na de eerste kennisgeving op te lossen. Vergeet niet uw volledige naam en postcode te vermelden in alle correspondentie.

10. KENNISGEVING AAN KLANTEN

Wij kunnen telefoongesprekken die u voert in verband met dit Service Plan monitoren of opnemen. Dit is om de nauwkeurigheid van de informatie te controleren, om te helpen bij de opleiding van het personeel en om aan te tonen dat onze procedures voldoen aan alle relevante wettelijke vereisten. Als de communicatie moeilijk verloopt, vertel ons dit dan en wij helpen u graag verder.

11. PRIVACYVERKLARING

Wij verbinden ons ertoe uw privacy te beschermen en te respecteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Door verder te gaan met dit Service Plan, gaat u akkoord met de voorwaarden van ons privacybeleid dat te vinden is op: guardsmaneurope.com/service-plan.

Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste manieren waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken:

 1. Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken Wij kunnen de persoonsgegevens die wij over u hebben, gebruiken voor de uitvoering van dit Service Plan. Dit omvat het verlenen van reparatiediensten aan meubels bij u thuis waar u ons om verzocht heeft en de administratie ervan; inclusief het verwerken van serviceverzoeken en alle andere gerelateerde doeleinden, prijsstelling of statistische doeleinden. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om ons te beschermen tegen fraude en het witwassen van geld en om te voldoen aan onze algemene wettelijke en reglementaire verplichtingen.
 2. Openbaarmaking van uw persoonsgegevens Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken aan derden die betrokken zijn bij de levering van producten of diensten aan ons, of aan dienstverleners die namens ons diensten verlenen. Daartoe behoren onze groepsmaatschappijen, affiniteitspartners, externe administrateurs, fraudedetectiebureaus, schade-experts, externe advocatenkantoren, externe accountants en auditors, en derden zoals bij wet verplicht kan zijn.
 3. Internationale overdracht van gegevens Wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan bestemmingen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Wanneer wij uw persoonsgegevens overdragen buiten de EER, zullen wij ervoor zorgen dat deze veilig en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming worden behandeld.
 4. UW RECHTEN U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden, om een kopie te zien van de persoonlijke informatie die wij over u hebben, om uw persoonsgegevens te laten verwijderen (behoudens bepaalde uitzonderingen), om onjuiste of misleidende persoonsgegevens te laten corrigeren of verwijderen, om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, om ons te vragen een kopie van uw persoonsgegevens te verstrekken aan een verantwoordelijke en om een klacht in te dienen bij de Data Protection Commission. Zie hieronder voor de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming.
 5. Bewaring Uw Persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig is en zullen worden beheerd in overeenstemming met ons beleid voor gegevensbewaring. In de meeste gevallen geldt een bewaartermijn van zeven (7) jaar na afloop van het Service Plan, of onze zakelijke relatie met u, tenzij wij de persoonsgegevens langer moeten bewaren op grond van zakelijke wettelijke vereisten.
 6. Overige informatie Indien u meer informatie wenst of vragen heeft over ons gebruik van uw persoonsgegevens kunt u ons volledige privacybeleid bekijken op: guardsmaneurope.com/service-plan. U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: (i) Guardsman Europe Limited, 1st Floor, 9 Exchange Place, I.F.S.C., Dublin 1, Ierland of (ii) via e-mail: [email protected]

12. OVERDRACHT VAN HET DIENSTENPLAN

U kunt dit Service Plan overdragen naar een andere persoon door:

ons te e-mailen: [email protected]

ons de volledige naam en het adres te geven van de persoon naar wie dit Service Plan wordt overgedragen;

ons de datum mee te delen waarop u de overdracht wilt laten plaatsvinden; en

€10 administratiekosten te betalen.

De overdracht wordt pas van kracht wanneer u hebt voldaan aan Artikel 12.1.

13. WIJZIGING VAN HET SERVICE PLAN

Voor zover toegestaan door de wet, mogen wij de bepalingen van dit Service Plan wijzigen. Indien wij de bepalingen van dit Service Plan wijzigen, zullen wij u ten minste 60 dagen van te voren schriftelijk op de hoogte stellen van de wijziging.

14. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Dit Service Plan bevat de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp van dit Service Plan met uitsluiting van alle voorwaarden die wettelijk geïmpliceerd zijn en contractueel uitgesloten kunnen worden en het vervangt alle voorgaande schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot de zaken die in dit Service Plan worden behandeld.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Dit Service Plan wordt beheerst door, en zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met, de wetten van Nederland. De Nederlandse rechtbanken zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van en uitspraak te doen in elke zaak, actie of procedure, en om geschillen te beslechten, die kunnen voortvloeien uit of verband houden met dit Service Plan.